JTmx Racing
   
  Algemene voorwaarden
 

Algemene Voorwaarden van:

JTmx Racing, gevestigd en kantoorhoudende te 5737AM Lieshout aan Revershof 1.

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: JTmx Racing. Wederpartij: iedere natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met JTmx Racing resp. een order plaatst bij JTmx Racing.


Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst van JTmx Racing.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk indien JTmx Racing deze afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met JTmx Racing, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van JTmx Racing zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
2. JTmx Racing is slechts aan haar aanbieding gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
3. In offertes c.q. orderbevestigingen van JTmx Racing genoemde levertijden en andere voor door JTmx Racing te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële wederpartij geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
4. Bij een samengestelde prijsopgave c.q. orderbevestiging bestaat geen verplichting voor JTmx Racing tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding c.q. bevestigde begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4. Levering

1. JTmx Racing behoudt zich het recht voor zelf de wijze van transport en verpakking te bepalen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
2. JTmx Racing levert alleen tegen vooruitbetaling, indien u heeft gekozen voor verzending van de bestelde onderdelen. Tevens biedt JTmx Racing de mogelijkheid om zelf de gekochte onderdelen op te komen halen.
3. Door JTmx Racing opgegeven leveringstermijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
4. Het is JTmx Racing toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is JTmx Racing bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
5. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding noch het recht op ontbinding van de overeenkomst.
6. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
7. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten en verzendkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 5. Monsters, modellen en voorbeelden

1. Indien door JTmx Racing een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.
2. De wederpartij is niet gerechtigd het model, monster of voorbeeld te verkopen dan wel voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor zij kennelijk zijn verstrekt.

Artikel 6. Garantie

Ter zake van de door JTmx Racing geleverde zaken zijn garantiebepalingen van JTmx Racing uitsluitend van toepassing indien en voorzover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door JTmx Racing geleverde zaken blijven het eigendom van JTmx Racing totdat de koopprijs, eventueel vermeerderd met de rente en kosten, volledig is voldaan.
2. Door de levering gaat het risico van de geleverde goederen over op de wederpartij.
3. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. Wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan JTmx Racing danwel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin JTmx Racing haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van JTmx Racing zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht JTmx Racing zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
6. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 8. Reclames

1. De wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen 2 dagen na aflevering schriftelijk aan JTmx Racing te melden.
3. Niet zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 1 werkdag na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 week na aflevering schriftelijk te melden aan JTmx Racing.
4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan JTmx Racing worden geretourneerd.

Artikel 9. Prijs/Prijsverhoging

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen in Euro, inclusief BTW, exclusief transportkosten.
2. Het is JTmx Racing toegestaan de prijzen genoemd in de aanbiedingen en offertes te verhogen, indien zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, materiaalkosten, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden.

Artikel 10. Betaling

1. Betaling dient te geschieden door middel van een overboeking inden u heeft gekozen voor verzending. Indien u heeft gekozen om zelf de bestelde artikelen op te halen dan kunt u kiezen om bij ontvangst te betalen of een overboeking. Artikelen blijven eigendom van JTmx Racing tot volledige betaling is geschiedt.
6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zullen de vorderingen van JTmx Racing en de verplichtingen van de wederpartij jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.
7. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
8. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
9. In geval van niet tijdige betaling heeft JTmx Racing het recht de uitvoering van alle opdrachten en bestellingen van de wederpartij op te schorten tot volledige betaling van het op basis van het in dit artikel verschuldigde onverminderd haar recht tot ontbinding op basis van het bepaalde in artikel 9.

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst

1. JTmx Racing is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien
    ~ de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt
    ~ na het sluiten van de overeenkomst JTmx Racing ter kennis gekomen omstandigheden die JTmx Racing goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
    ~ JTmx Racing de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.
2. Voorts is JTmx Racing bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van JTmx Racing op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien JTmx Racing de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt JTmx Racing haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. JTmx Racing behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. Terzake van de door JTmx Racing verkochte en geleverde zaken van derden draagt JTmx Racing geen aansprakelijkheid tenzij bewezen wordt dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van JTmx Racing.
2. De aansprakelijkheid van JTmx Racing is beperkt tot ten hoogste het gefactureerde bedrag.

Artikel 13. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop JTmx Racing geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor JTmx Racing niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van JTmx Racing daaronder begrepen.
2. Ingeval van overmacht is JTmx Racing gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat de wederpartij uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.
3. Indien JTmx Racing bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14. Geschillenbeslechting

De rechter in de vestigingsplaats van JTmx Racing is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft JTmx Racing het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 15. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen JTmx Racing en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.